مطالعات تفصیلی راههای روستایی حوزه شهرستان های روانسر و جوانرود

کارفرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

مطالعه و طراحی - گروه راهسازی

مطالعات تفصیلی راههای روستایی حوزه شهرستان های روانسر و جوانرود در استان کرمانشاه بطول 15 کیلومتر