کتابچه راهنمای مهندسین راهساز

کتابچه راهنمای مهندسین راهساز

این مهندسین مشاور در راستای کمک به دسترسی سریع مهندسین راهساز به اطلاعات ضروری، اقدام به جمع آوری وتدوین کتابچه ای تحت عنوان « راهنمای مهدسین راهساز » نموده است. نرم برآورد عملیات راهسازی، شرایط عمومی پیمان قراردادهای تجمیع شده ، دفترچه فهرست بهاء، نحوه بررسی شیت های آزمایشگاهی طبق مشخصات فنی و عمومی راه و راهنمای طراحی آبرو طبق نشریه 292، مباحث جلد اول این کتابچه را تشکیل می دهد.