راهنمای بررسی شیت های آزمایشگاهی

راهنمای بررسی شیت های آزمایشگاهی

این مهندسین مشاور در جهت ارائه رهنمود و ارتقای دانش فنی مهندسین جوان در پروژه های راهسازی اقدام به اشتراک گذاری حدود و رواداری های مجاز و نحوه اظهار نظر درخصوص هر کدام از شیت های آزمایشگاهی مربوط به عملیات اجرایی شامل عملیات خاکی، زیراساس، اساس، آسفالت و ... نموده است.