مدیریت و نگهداری راه ها

مدیریت و نگهداری راه ها

به منظور راهنمایی مهندسان و شرکتهایی که در زمینه راهداری فعالیت می نمایند، این مهندسین مشاور اقدام به اشتراک گذاری نحوه نگهداری و ترمیم روسازی های بتنی و آسفالتی نموده است.