راهنمای بررسی صورت وضعیت (راه و باند)

راهنمای بررسی صورت وضعیت (راه و باند)

این مهندسین مشاور با تهیه چک لیست بررسی صورت وضعیت و اشتراک گذاری آن، در جهت ارتقای دانش مهندسین دفتر فنی شاغل در پروزه های راهسازی گام برداشته است.