مطالعه و طراحی پروژه اتصال سه راهی شالمان به شهرک پردیس

کارفرما : شهرداری سنندج

مطالعه و طراحی - گروه راهسازی

مطالعه و طراحی پروژه اتصال سه راهی شالمان به شهرک پردیس در شهر سنندج