احداث راه دسترسی به معادن جوستان- شهرستان طالقان استان البرز

کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن

مطالعه و طراحی - گروه راهسازی

مطالعه و طراحی احداث راه دسترسی به معادن جوستان- شهرستان طالقان استان البرز