مطالعات آماده سازی اراضی 68 هکتاری شرق شهر شریفیه - استان قزوین

کارفرما : شهرداری شریفیه

مطالعه و طراحی - گروه معماری و شهرسازی

مطالعات آماده سازی اراضی 68 هکتاری شرق شهر شریفیه - استان قزوین