اخذ گرید ساختمان

اخذ گرید ساختمان

این مهندسین مشاور علاوه بر زمینه راهسازی، در تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی گواهینامه صلاحیت دریافت کرده است.