نرم افزار برآورد عملیات راهسازی

نرم افزار برآورد عملیات راهسازی

واحد تحقیق توسعه پارسوا در راستای انجام خدمات مهندسی اقدام به تهیه نرم افزار برآورد عملیات راهسازی بر اساس فهرست بهای سالهای 1401، 1400 و 1399 نموده است.