استعلام های سازمان مدیریت

استعلام های سازمان مدیریت

این مهندسین مشاور با هدف افزایش دانش حقوقی مهندسین ناظر و همچنین پیمانکاران اقدام به جمع آوری و آرشیو بخشی از استعلام های ارگان ها و شرکت ها، اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور (سازمان برنامه و بودجه) نموده است.